A város történelme

Rövid áttekintés egy különleges város történelméről és kultúrájáról

Részlet

ifj. Gyergyádesz László KECSKEMÉT

A főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei című könyvéből

 

Kecskemét Európa szívében, a Kárpát-medence és Magyarország közepén, a Duna–Tisza közén fekvő 110 ezres alföldi nagyváros. 1353-ból származik róla az első írásos említés, majd 1368-ban már mint oppidum (mezőváros) említik Nagy Lajos király egyik oklevelében. Mindamellett a régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy e helyen már Kr. e. II. évezred óta laktak. A mai Kossuth tér és a Kápolna utca tengelyében helyezkedhetett el Kecskemét Árpád-kori elődje, melynek plébániatemploma a hagyomány szerint az ún. Homoki-kápolna volt.

A tatárjárás idején a környék hat templomos helye elpusztult, csak az akkor még ugyanolyan kicsiny Kecskemét élte túl. Az, hogy az idők folyamán, valószínűleg a 13. század utolsó évtizedeiben megindulhatott a település várossá fejlődése, leginkább annak volt köszönhető, hogy itt haladt át a Pestet Szegeddel s nagyobb távlatokban a Bizáncot Európa nyugati részével összekötő kereskedelmi útvonal.


Kecskemét 1806-os látképe a kovácscéh szabadítólevelén
(Prixner Gottfried metszete)


Kecskemét része lett Európa Szent Miklós oltalma alatt álló kereskedőváros-hálózatának. A királyi, majd királynéi mezővárost 1439-től elzálogosítják, és magánföldesúri kézbe kerül, azonban ez szerencsére nem akadályozta meg a város további fejlődését.

1564-ben tapasztaljuk a vallási türelem első példáját Kecskeméten, amikor is a protestánsok megegyeznek a közös templom használatról a katolikusokkal, s a gótikus eredetű Szent Miklós-templom kerítésén belül hamarosan fatemplomot építenek. A város amúgy is különleges történelmének egyik legsajátosabb időszaka a török hódoltság kora volt. Amíg a Török Birodalom részévé vált Alföld nagy része elpusztult (a Duna–Tisza közén például 37 település), addig Kecskemét lakossága a falvakból idemenekülőknek köszönhetően jelentősen megnőtt. Az elsősorban állat-, marhatenyésztésből és -kereskedelemből, illetve a török és magyar területek közötti árucseréből élő városnak a törököknek (1570-től szultáni hászváros), a királyi Magyarországnak és a távollevő földesuraknak is adót kellett fizetnie. Ügyesen igyekeztek a békét minden irányban biztosítani, így elsősorban ajándékok útján. Aváros vezetőinek leghíresebb, legendává nemesedett ilyen „akciója” Mikszáth Kálmán, a nagy magyar író 1889-ben írt regénye, A beszélő köntös révén vált közismertté.

III. Mohamed szultán 1596-ban olyan kaftánt adott a kecskemétieknek, amely a díszek közé hímzett szavai segítségével megvédte őket a portyázó török katonáktól.) A különlegességek közé tartozott az 1683–84-re elkészült református kőtemplom is, melyre az építkezést gyanakodva figyelő helyi török hatóság miatt közvetlenül a szultántól kértek engedélyt, ami szinte példátlan a hódoltságban. A későbbiekben már virágkornak is tekinthető török időszak végére Kecskemét Magyarország legnagyobb mezővárosává lett (pl. a II. József-féle népszámláláskor 1787-ben Debrecen és Buda után a harmadik 22.627 lakossal), bár a Habsburg önkényuralom korában a gazdasági nehézségek, a tűzvészek és az 1739–40-es nagy pestisjárvány (emlékét a barokk Szentháromság-szobor őrzi) többször is némi visszaeséssel járt. De! „Hányszor érte ezt a várost az a veszedelem, […] hogy nem maradt belőle egyéb, csak felperzselt templomának üszkös falai, amelyet temetni készült a pusztaság homoktengere.

De a kecskeméti polgárság megmaradt része nem ment el idegen tájra jobb hazát keresni, hanem visszatért ide, hogy legyilkolt apák sírhantjába szúrt koldúsbotra feszítse ki sátrát.”


Katona József portéja
(Barabás Mikós, 1856)A kecskeméti református és ferences templom és a mai Kossuth tér
(Morelli Gusztáv, 1870)


Móricz Zsigmond jellemezte így 1932-ben azt az állandó újrakezdést, megújulást, amely Kecskemétet a nagy megtorpanások ellenére is majd végig egyenes fejlődési vonalon tartotta egészen a napjainkig.

1644-ben a ferencesek, majd 1714-ben a piaristák telepednek meg, az utóbbiak iskolát is alapítanak (a tolnai református kollégium még 1599-ban idemenekült), és templomot is építenek a dunai barokk stílusában. A 18. századra még kiemelkedőbb kereskedelmi központtá válik Kecskemét, hiszen három korábbi országos vásárának megerősítése (1696) után még két újabb tartására is jogot szerzett (1746 és 1798). Bél Mátyás írja 1730 táján a Notitia Hungariae novae historico-geographica című könyvében: „Tartanak pedig főleg marhavásárokat barmok hatalmas sokaságával és a marhakereskedők szinte hihetetlen összegyülekezésével: főleg a rácokénak, akiknek ez a fajta kereskedés igen megszokott. De lát az ember törököket is ide járni a maguk házi termékeikkel.

Ez a dolog annál nagyobb csodálkozást kelt, mivel a város száraz, vízben szegény és a folyók kedvező lehetőségeitől távoli helyen települt, mégis meg tudott erősödni a kereskedelem e látogatottsága folytán. Mindenesetre egész Magyarországon valóban alig találni olyan várost, amelynek kereskedői ne járnának ide adás-vétel okából.”

A reformkor a földesúri hatalomtól való megváltakozásnak, a teljes városi önállóság megteremtésének időszaka. Kecskemét a polgárosodás útjára lépett, itt létesült például az egyik első kaszinó vidéken, színtársulat telepedett meg, nyomdát alapítottak. Katona József, aki Kecskemét al-, majd főügyésze is volt, szülővárosában keltezi a Bánk bánt, nagy nemzeti drámánkat. Az 1860-as években újra lendületet vett Kecskemét. Gazdasági téren a futóhomok megkötése hozott eredményeket, a külterületeken virágzó szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelés indult el. Ennek egyik ösztönzője az volt, hogy a 19. század 2. felében az ország hegyvidéki szőlőállományának jelentős részét elpusztította a filoxéra, míg a homoki fajtákat ez kevésbé érintette. Jellegzetes termékekké váltak hamarosan a kecskeméti borok és a kajszibarack, s Magyarország legnagyobb gyümölcspiacait tartották a hatalmas főtéren.

A század végén megkezdődik a tudatos városrendezés, s a jellegzetes kecskeméti városkép lényegében a századfordulóra ki is alakul, ami jelentős részben a két városépítő polgármesternek, Lestár Péternek (1880–1896) és Kada Eleknek (1897–1913) köszönhető.


A szecessziós Marosvásárhely (a Városháza és a Kultúrpalota)


A 19. századra az összes felekezet temploma felépül a főtérhez kötődően, ami a vallási türelem szép példája és egyben egyedülálló jelenség is Európában. A legnagyobb a római katolikus Nagytemplom, amely még 1774 és 1806 között épült fel copf stílusban mint az „alföldi nagytemplom” iskolateremtő mintaképe. Az apró, klasszicizáló késő barokk stílusú görögkeleti templomot, a törökök elől a városba menekült görög közösség emelte 1824–1829 között.

Az evangélikusok kicsiny romantikus stílusú templomát Ybl Miklós, a budapesti Operaház építészének tervei alapján 1863-ra építették fel. Utolsóként a moreszk-romantikus stílusú egykori zsinagóga épült fel 1864–1871 között. A főtér világi épületei, közintézményei legnagyobbrészt a századfordulón és a századelőn épülnek fel. Bár a historizálásnak is maradtak fenn szép emlékei, mint például a két bécsi színháztervező specialista, Ferdinand Fellner és Hermann Helmer által tervezett színház, mégis a városképet alapvetően a szecesszió határozza meg. A főtér rokonai (Szabadka Szerbia és Montenegróban, Nagyvárad és főleg Marosvásárhely Romániában) azonban Trianon után az új országhatáron túlra kerültek, így egyedülállóvá vált Magyarországon. Az 1896-ban felavatott Városháza Lechner Ödönnek, a magyar szecessziós építészet legnagyobb alakjának egyik főműve. A rendkívül gazdag díszítésű közgyűlési terem falain Székely Bertalan szekkói láthatóak, köztük a honfoglalást megidéző Vérszerződés.


Iványi Grüwald Béla a művésztelepen (1912)


A Lechner-iskolához tartozik a 20. század első évtizedében Komor Marcell – Jakab Dezső páros által tervezett Iparos Otthon és Magyarország egyik legismertebb épülete, a Cifrapalota (Márkus Géza). Egy már modernebb felfogású szecessziós irányt képviselt az 1910-es években Mende Valér (Református Főgimnázium és Jogakadémia; Luther-udvar) és a Jánszky Béla–Szivessy Tibor páros is (pl. Városi Kaszinó és a Gazdasági Egyesület Székháza).

A 20. század Kecskemét különleges művészeti és kulturális életének intézményi kiépülését hozta. Az első lépés az 1909-ben megalapított művésztelep volt Iványi Grünwald Béla festőművész vezetésével, amelynek napjainkig működő utódja az Alkotóház. Virágkornak azonban a leginkább a hetvenes évek és a nyolcvanas évek első fele tekinthető, amikor két európai jelentőségű iparművészeti műhely is megkezdi a működését, így a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely és a Nemzetközi Kerámia Stúdió, de ugyanekkor indul a világhír felé a Rajzfilmstúdió is. Ezek az intézmények az elmúlt évtizedekben szinte mágnesként vonzották Kecskemétre az alkotni vágyókat. A város központi szerepét még magasabbra emeli az a jelentős múzeumi háttér, amellyel rendelkezik.

A Szórakaténusz Játékmúzeum, a Magyar Naiv Múzeum, a Magyar Fotográfiai Múzeum vagy a Bozsó Gyűjtemény országosan is jelentős szerepet tölt be különleges gyűjteményeivel. A Cifrapalotában működő Kecskeméti Képtár pedig egyenesen Magyarország egyik legnagyobb 19–21. századi magyar képző és iparművészeti műegyüttesét őrzi, s emellett jelentős kiállítási események színtere is. S legalább említés szintjén kiemelendő, hogy Kecskemét iskolaváros is, számtalan jelentős intézménnyel, köztük a városban született világhírű zeneszerző örökségét ápoló Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézettel.


13. oldalon: Az 1931-ben épített Lourdes-i sziklakápolna
a Barátok temploma udvarán egy 1942-es (?) képeslapon